;
Bilim

IPCC’nin Yeni Raporunun Politika Yapıcılar için Özeti Neler İçeriyor?

IPCC

Son IPCC raporu, seragazı emisyonlarını azaltmak ve insan kaynaklı iklim değişikliğine uyum sağlamak için birden fazla uygulanabilir ve etkili seçenek olduğunu söylerken, bu seçeneklerin halihazırda mevcut olduğunu ekledi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin, (IPCC) 58. Oturumu, Altıncı Değerlendirme Döngüsü (AR6) Sentez Raporu (SYR) çalışmalarını kabul etti. 

Interlaken’de 13 Mart Pazartesi günü başlayan ve bir hafta süren genel kurulun ardından, IPCC’nin pandemiden bu yana ilk yüz yüze rapor onayı olan SYR, iklim bilimine ilişkin bilgi durumunun en büyük güncellemesini ve IPCC AR6 döngüsünün sonunu tamamlıyor. Rapor, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 2023 Küresel Durum Değerlendirmesi’ni bilgilendirecek.

Sentez Raporu, üç Çalışma Grubunun her biri tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarından elde edilen bulguların en üst düzeyde bir özetini sunuyor: WGI: Fiziksel Bilim Temeli; WGII: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık ve WGIII: İklim Değişikliğinin Azaltılması. Bunun yanı sıra bu döngü sırasında üretilen üç Özel Rapordan önemli bilgi hatları da çekiyor: 1,5°C Küresel Isınmaİklim Değişikliği ve Arazi; ve Değişen İklimde Okyanus ve Kriyosfer.

Politika Yapıcılar için Özet (SPM) üç bölümden oluşuyor: 

A Mevcut Durum ve Eğilimler

B Gelecekteki İklim Değişikliği, Riskler ve Uzun Vadeli Tepkiler ve

C Yakın Dönemdeki Eylemler

Raporda yakın vade 2040 yılına kadar olan dönem olarak, uzun dönem ise 2040’tan sonraki dönem olarak tanımlanıyor.

A. Mevcut Durum ve Eğilimler

Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kaynaklanan insan kaynaklı emisyonların gezegene zarar verdiğine şüphe yok. İnsan faaliyetleri kesin olarak küresel ısınmaya neden oldu ve küresel yüzey sıcaklığı 2011-2020 yılları arasında endüstriyel sıcaklıkların 1.1°C üzerine çıktı. Dünyanın şu anda karşı karşıya kaldığı sera gazı emisyonları ve bunların dünya ısındıkça yol açtığı etkiler, sürdürülemez enerji kullanımı, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği, yaşam tarzları ve tüketim ve üretim kalıplarından kaynaklanan eşit olmayan tarihsel ve güncel emisyonların sonucudur. Kişi başına en yüksek emisyona sahip hane halklarının %10’u tüm hane halkı emisyonlarının %34-45’ine katkıda bulunurken, en alttaki %50 ise %13-15’ine katkıda bulunuyor. [A.1, A.1.5, A.2.1]

Küresel yüzey sıcaklığı 1970’ten bu yana, son 2000 yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha hızlı artmıştır. 2019 yılında, atmosferik CO2 konsantrasyonları en az 2 milyon yıldır hiç olmadığı kadar yüksekti ve metan ve azot oksit konsantrasyonları en az 800.000 yıldır hiç olmadığı kadar yüksekti. [A.1.1 ve A.1.3]

Fosil yakıt kullanımı küresel ısınmayı büyük ölçüde tetikliyor. 2019 yılında küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %79’u enerji, sanayi, ulaşım ve binalardan, %22’si ise tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklandı. Verimlilik önlemlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarındaki azalmalar, birçok sektörde artan emisyonlar karşısında çok küçük kalıyor. [A.1.4]

İklim değişikliği tahribata yol açıyor, ancak bazı insanlar ve yerler daha fazla etkileniyor; gezegenimizdeki yaygın ve hızlı değişiklikler halihazırda her bölgedeki hava ve iklim aşırılıklarını etkileyerek doğa ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere, kayıplara ve zararlara neden oluyor. Tarihsel olarak iklim değişikliğine en az katkıda bulunmuş olan hassas topluluklar orantısız bir şekilde etkileniyor. Yaklaşık 3,3-3,6 milyar insan iklim değişikliğine karşı yüksek derecede kırılgan bağlamlarda yaşıyor; yüksek derecede kırılgan bölgelerde yaşayan insanların 2010-2020 yılları arasında sel, kuraklık ve fırtınalar nedeniyle ölme olasılığı, çok düşük kırılganlığa sahip bölgelerde yaşayanlara göre 15 kat daha fazladır. Sıcaklıklar arttıkça ekosistemler zarar görüyor, karada ve okyanusta türlerin toplu ölümlerine neden oluyor. Bazı ekosistemler, buzulların geri çekilmesi ve arktik permafrostun çözülmesi gibi etkilerin neden olduğu geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. [A.2, A.2.2 ve A.2.3]

İklim değişikliği gıda güvenliğini azalttı, su güvenliğini etkiledi ve aşırı sıcaklar ölüm oranlarını ve hastalıkları artırdı. Artan sıcaklıklar, aşırı olaylardan kaynaklanan travma, geçim kaynakları ve kültür kayıpları ruh sağlığı sorunlarına yol açıyor. Aşırı sıcaklıklar Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika’da yerinden edilmelere neden olurken, Karayipler ve Güney Pasifik’teki küçük ada devletleri orantısız bir şekilde etkileniyor. Bu iklim etkileri yaygın ve bireylerin evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmesiyle ekonomik zarara yol açıyor, mevcut toplumsal cinsiyet ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştiriyor. [A.2.4, A.2.5, A.2.6 ve A.2.7]

Artan farkındalık ve politikalara rağmen, adaptasyon planlaması ve uygulaması ihtiyaç duyulanın gerisinde kalıyor. Uyum konusunda boşluklar hala var ve mevcut uygulama oranlarıyla büyümeye devam edecek. Uyum eylemleri küresel olarak eşit dağılmadı ve çoğu uyum eylemi parçalı, aşamalı ve sektöre özel yer aldı. En kötüsü, kötü uygulanan uyum eylemleri (maladaptasyon) mevcut toplumsal ve ekonomik güç dengesizliklerini sürdürebilir veya daha da kötüleştirebilir. İklim etkilerine maruz kalan bazı topluluklar ve ekosistemler halihazırda adaptasyonun sınırlarına ulaşmış durumda bulunuyor. [A.3, A.3.1, A.3.3, A.3.4, A.3.5]

İklim için mevcut fon seviyeleri son derece yetersiz ve hala fosil finans akışları daha ağır basıyor. Adaptasyonun bizi kayıp ve zararlardan ne kadar koruyabileceğinin sınırları var, ancak dünya, emisyonların hızla azaltılmasının yanı sıra adaptasyona da öncelik verilmesi gerekecek kadar değisti. Uyum sağlamanın tahmini maliyetleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, bu konuya tahsis edilen mevcut finansmanı büyük ölçüde aşıyor. Aynı durum azaltım için de geçerli olup, finansman tüm sektörlerde ve bölgelerde iklim hedeflerine ulaşmak için gereken seviyelerin altında kalıyor. Fosil yakıtlar için ayrılan kamu ve özel fonlar, iklim adaptasyonu ve azaltımı için ayrılanlardan hala daha fazladır. İzlenen iklim finansmanının ezici çoğunluğu azaltıma yöneliktir, ancak yine de ısınmayı 2°C’nin altında veya 1,5°C’de sınırlamak için gereken seviyelerin altında kalıyor. [A.2.3, A.3.5, A.3.6, A.4, A.4.1, A.4.5, C.2 ve C.7.2]

Mevcut planlar ve uygulamadaki boşluklar bizi tehlikeli bir geleceğe doğru götürüyor. AR5’ten bu yana azaltıma yönelik politikalar ve yasalar sürekli olarak genişledi. Ulusal katkı beyanlarının (NDC’ler) işaret ettiği 2030 yılındaki sera gazı emisyonları, 21. yüzyıl boyunca ısınmanın 1,5°C’yi aşmasını muhtemel kılıyor ve ısınmanın 2°C’nin altında sınırlandırılmasını zorlaştırıyor. Yürürlükteki politikalar ile NDC’ler arasında bir ‘uygulama boşluğu’ bulunuyor; 2020 yılı sonuna kadar uygulanan politikaların 2030 yılında NDC’lerin işaret ettiğinden daha yüksek küresel sera gazı emisyonlarına yol açacağı tahmin ediliyor. Bu durum düzeltilmezse, 2100 yılına kadar 3,2°C’lik bir küresel ısınma ile karşı karşıya kalabiliriz. [A.4, A.4.3, A.4.4]

Yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer azaltım eylemleri sayesinde haberler çok da kötü değil. Güneş ve rüzgar enerjisi, kentsel sistemlerin elektriklendirilmesi, kentsel yeşil altyapı, enerji verimliliği, talep tarafı yönetimi, ormanların iyileştirilmesi ve ürün/otlak yönetimi ve gıda atık ve kayıplarının azaltılması, teknik olarak uygulanabilir, giderek daha uygun maliyetli hale geliyor ve genel olarak kamu tarafından destekleniyor. 2010-2019 yılları arasında, güneş ve rüzgar enerjisinin birim maliyetleri sırasıyla %85 ve %55 oranında azalmış ve lityum iyon pillerin birim maliyetleri %85 oranında düşmüştür. Aynı dönemde, bölgelere göre değişmekle birlikte, güneş enerjisi için >10 kat ve elektrikli araçlar (EV’ler) için >100 kat olmak üzere, bunların kullanımında büyük artışlar olmuştur. [A.4.2]

B. Gelecekteki İklim Değişikliği, Riskler ve Uzun Vadeli Tepkiler

1,5°C’lik eşik hakkında bildiklerimiz: En iddialı ve Paris ile uyumlu tek yol (SSP1-1.9), yüzyılın sonuna kadar ısınmayı 1,5°C civarında sınırlama şansını bize %50 olarak veriyor. Küresel ısınmanın 1,5°C seviyesine ulaşacağı zamana ilişkin en iyi tahminler, bu raporun 2040 veya daha erken olarak tanımladığı yakın vadede yer alıyor. Çok yüksek emisyon senaryosu (SSP5-8.5) hariç WGI’da ele alınan tüm senaryolarda, değerlendirilen ortalama küresel yüzey sıcaklığı değişikliğinin 1,5°C’ye ulaştığı ilk 20 yıllık koşu ortalamasının orta noktası 2030’ların ilk yarısında yer alıyor. [KUTU SPM1 TABLO 1, B.1.1, B.1.1 dipnot 29 ve B.7].

Daha sıcak bir dünya daha fazla karbon tutmaz ve doğal kara ve okyanus karbon yutaklarının CO2‘nin azalan bir oranını alması öngörülüyor. [B.1.3]

Daha yüksek sıcaklıklar aşırılıkları, istikrarsızlığı ve öngörülemezliği beraberinde getirir. Devam eden emisyonlar iklim sisteminin tüm önemli parçalarını etkileyecek ve küresel ısınmanın her artışında aşırı uçlardaki değişiklikler daha da büyüyecektir. Daha fazla ısınma, öngörülemeyen bir küresel su döngüsü, kuraklık ve yangınlar, yıkıcı seller, aşırı deniz seviyesi olayları ve daha yoğun tropikal siklonlar getiriyor. İklimle ilgili birçok risk AR5’tekinden daha yüksek ve öngörülen uzun vadeli etkiler şu anda gözlemlenenden birkaç kat daha fazla. [B.1.3, B.1.4 ve B.2]

Daha sıcak bir dünyada iklim riskini yönetmek için çıkarımlar, öngörülen etkilerin ve ilgili kayıp ve zararların küresel ısınmanın her artışında arttığını görüyor. AR5 ile karşılaştırıldığında, gözlemlenen etkilere ilişkin son kanıtlar, gelişmiş süreç anlayışı ve adaptasyon sınırları da dahil olmak üzere insan ve doğal sistemlerin maruziyeti ve kırılganlığı hakkındaki yeni bilgiler nedeniyle küresel toplam risk seviyeleri daha düşük küresel ısınma seviyelerinde yüksek ila çok yüksek hale geliyor. Önlenemeyen deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle, kıyı ekosistemleri, insanlar ve altyapı için riskler 2100’den sonra da artmaya devam edecek. İklim değişikliği riskleri giderek daha karmaşık ve yönetilmesi daha zor hale gelecek ve iklim dışı risklerle etkileşime girerek bileşik ve basamaklı risklere neden olacak. Örneğin, iklim kaynaklı gıda güvensizliği ve arz istikrarsızlığının, artan küresel ısınmayla birlikte artacağı ve kentsel genişleme ile gıda üretimi arasındaki arazi rekabeti, salgın hastalıklar ve çatışma gibi iklim dışı risk faktörleriyle etkileşime gireceği öngörülüyor. [B.2, B.2.2 ve B.2.3]

Bazı etkiler artık geri dönülemez hale gelmiş olsa da, diğerleri keskin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileri ile sınırlandırılabilir. Ani ve/veya geri döndürülemez değişikliklerin olasılığı, daha yüksek küresel ısınma seviyeleri ile artıyor. Benzer şekilde, potansiyel olarak çok büyük olumsuz etkilerle (devrilme noktaları) ilişkili düşük olasılıklı sonuçların olasılığı da daha yüksek ısınma ile artar. Örneğin, Atlantik Meridyenel Devridaim Sirkülasyonunun 2100 yılından önce aniden çökmeyeceğine dair orta düzeyde güven var, ancak bu gerçekleşirse, büyük olasılıkla bölgesel hava modellerinde ani değişimlere ve ekosistemler ve insan faaliyetleri üzerinde büyük etkilere neden olacak. Isınma seviyeleri arttıkça, ormanlar, mercan resifleri ve Arktik bölgeler dahil olmak üzere ekosistemlerde türlerin yok olması veya biyolojik çeşitliliğin geri döndürülemez şekilde kaybolması riskleri de artıyor. [B.3, B.3.2 ve B.3.3]

Daha sıcak bir dünyada daha az seçeneğimiz var. Bugün uygulanabilir ve etkili olan adaptasyon seçenekleri, küresel ısınmanın artmasıyla birlikte çok daha az uygulanabilir hale gelecek. Kayıplar ve zararlar arttıkça, insan ve doğal sistemler de uyum sınırlarına ulaşacak. Hassas nüfuslar arasında yoğunlaşan adaptasyon sınırları ile kayıp ve zararlardan kaçınmak giderek daha zor hale gelecek. Ancak, uzun vadeli ve kapsayıcı planlama, uyumsuzluktan kaçınmanın anahtarı [B.4, B.4.1 ve B.4.2]

İnsan kaynaklı küresel ısınmanın sınırlandırılması için net sıfır CO2 emisyonu gerekiyor. Emisyonlar bu on yıl içinde ne kadar erken azaltılırsa, ısınmayı 1,5°C veya 2°C ile sınırlama şansımız o kadar artar. Ek azaltım olmaksızın mevcut fosil yakıt altyapısından kaynaklanan öngörülen CO2 emisyonları, 1,5°C için kalan karbon bütçesini aşıyor. [B.5 ve B.5.3]

Ancak diğer emisyonları da azaltmamız gerekiyor. Net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak öncelikle CO2, metan ve diğer sera gazı emisyonlarında keskin düşüşler gerektirir ve net negatif CO2 emisyonları anlamına gelir. Isınmayı 1,5°C (>%50) ile sınırlandıran ve aşımı olmayan veya sınırlı olan modellenmiş yollarda, küresel metan emisyonları 2030 yılına kadar 2019 yılına göre %34 [21-57] oranında azaltılıyor. [B.5.1 ve B.6.2]

Negatif emisyonlar olmadan Paris sıcaklık hedeflerine ulaşmak artık mümkün değil, ancak dikkatle kullanılabilecek bu yaklaşım çözümün sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Azaltılması zor bazı artık sera gazı emisyonları (örneğin tarım, havacılık, gemicilik ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanan bazı emisyonlar) devam etmektedir ve net sıfır CO2veya sera gazı emisyonlarına ulaşmak için karbondioksit giderme (CDR) yöntemlerinin kullanılmasıyla dengelenmesi gerekecektir. Karbon yakalama ve depolama (CCS), jeolojik depolamanın mevcut olması koşuluyla büyük ölçekli fosil bazlı enerji ve sanayi kaynaklarından kaynaklanan emisyonları azaltabilir. CCS’nin uygulanması şu anda teknolojik, ekonomik, kurumsal, ekolojik-çevresel ve sosyo-kültürel engellerle karşı karşıyadır. Halihazırda, CCS’nin küresel ölçekte yayılma oranları, küresel ısınmayı 1,5°C veya 2°C ile sınırlandıran modellenmiş yolların çok altındadır. Yeniden ağaçlandırma, iyileştirilmiş orman yönetimi, toprakta karbon birikimi, turbalık restorasyonu ve kıyı mavi karbon yönetimi gibi biyolojik CDR yöntemleri biyolojik çeşitliliği ve ekosistem işlevlerini, istihdamı ve yerel geçim kaynaklarını artırabilir. Ancak ağaçlandırma veya biyokütle ürünlerinin üretimi, özellikle büyük ölçeklerde ve arazi kullanımının güvensiz olduğu yerlerde uygulandığında, biyolojik çeşitlilik, gıda ve su güvenliği, yerel geçim kaynakları ve yerli halkların hakları da dahil olmak üzere olumsuz sosyo-ekonomik ve çevresel etkilere neden olabilir. Kaynakların daha verimli kullanıldığını varsayan veya küresel kalkınmayı sürdürülebilirliğe doğru kaydıran modellenmiş yollar, CDR’ye daha az bağımlılık ve arazi ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskı gibi daha az zorluk içerir. [B.5.1, B.6.2, B.6.3, Dipnot 47, B.6.4]

Bu on yılda ihtiyaç duyulan çaba aynı olduğundan, 1,5°C ve 2°C ‘nin pratikliği üzerine yapılan tartışmalar daha az önemli hale geliyor. Isınmayı 1,5°C (>%50) ile sınırlandıran ve aşımsız veya sınırlı aşımla 2°C (>%67) ile sınırlandıran tüm küresel modellenmiş yollarda, bu on yıl içinde tüm sektörlerde hızlı ve keskin ve çoğu durumda acil sera gazı emisyon azaltımları söz konusudur. Bu yol kategorileri için küresel net sıfır CO2 emisyonuna sırasıyla 2050’lerin başında ve 2070’lerin başında ulaşılıyor. [B.6] 

C. Yakın Vadedeki Eylemler

Bu çalışma hayati, acil ve mümkündür. Dirençli ve yaşanabilir bir gelecek hala elimizin altında, ancak bu on yıl içinde derin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileri sağlamak için atılacak adımlar, insanlığın ısınmayı minimum düzeyde veya hiç aşmadan 1,5°C ile sınırlaması için hızla daralan bir pencereyi temsil ediyor. [C.1, SPMFIG 6, A.4.3]

İklim eylemi geciktirirsek, kayıplar ve zararlar artacak ve ilave insan ve doğal sistemler adaptasyon sınırlarına ulaşacak. Uyum ve azaltım eylemlerinin gecikmesinden kaynaklanan zorluklar arasında maliyet artışı riski, altyapının kilitlenmesi, varlıkların mahsur kalması ve uyum ve azaltım seçeneklerinin fizibilite ve etkinliğinin azalması yer almaktadır. Acil, anlamlı azaltım eylemleri ve hızlandırılmış uyum eylemleri olmadan, özellikle Afrika, en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Kuzey Kutbu’nda kayıplar ve zararlar artmaya devam edecek ve en savunmasız nüfusları orantısız bir şekilde etkileyecek. [C.2, C.2.2]

Bu on yıl içinde derin, hızlı ve sürekli azaltım ve uyum eylemlerinin hızlandırılmış bir şekilde uygulanması, insanlar ve ekosistemler için iklim değişikliğinden kaynaklanan gelecekteki kayıp ve zararları azaltacaktır. Uyum seçeneklerinin uygulanması genellikle uzun zaman aldığından, bu çalışmanın bu on yılda başlaması gerekiyor. Uyum ve azaltımı entegre eden kapsamlı, etkili ve yenilikçi müdahaleler, uyum ve azaltım eylemlerinin birbirlerinden almak yerine birbirlerine fayda sağlaması anlamına gelebilir. [C.2, C.2.1, C.2.2 ve C.4.3]

İddialı bir dünyadan pek çok olumlu fayda elde edebiliriz. Birçok azaltım eylemi, daha düşük hava kirliliği, aktif hareketlilik (örneğin yürüme, bisiklete binme) ve sürdürülebilir daha sağlıklı diyetlere geçiş yoluyla sağlık için faydalar sağlayacak. Metan emisyonlarında güçlü, hızlı ve sürekli azaltımlar, yakın vadeli ısınmayı sınırlayabilir ve hava kalitesini iyileştirebilir. Adaptasyon, tarımsal üretkenliğin, inovasyonun, sağlık ve refahın, gıda güvenliğinin, geçim kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması gibi birçok ek fayda sağlayabilir. Eşitlik ve kapsayıcılık, başarılı azaltım ve uyum eylemlerini mümkün kılabilir ve yerel ve yerli bilgiden yararlanmak, iklime dirençli kalkınmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. İnsan sağlığı, sağlığı gıda, altyapı, sosyal koruma ve su politikalarına dahil eden entegre azaltım ve uyum seçeneklerinden fayda sağlayacaktır. [C.2.3, C.3.7, C.4, C.4.3, C.5, C.5.3, C.6.3 ve C.6.5]

Mali açıdan, bu on yılda ve yakın vadede planları hızlandırmak mantıklıdır, ancak dikkatli bir şekilde planlanmadığı takdirde yıkıcı olabilir. Azaltım eyleminden kaynaklanan daha iyi hava kalitesinin insan sağlığına sağlayacağı ekonomik faydalar, azaltım maliyetleriyle aynı büyüklükte ve hatta potansiyel olarak daha büyük olabilir. Potansiyel zararlardan kaçınmanın tüm faydalarını hesaba katmadan bile, küresel ısınmayı 2°C ile sınırlamanın küresel ekonomik ve sosyal faydası, değerlendirilen literatürün çoğunda azaltım maliyetini aşıyor. Eğer iklim hedeflerine ulaşılacaksa, hem uyum hem de azaltım finansmanının kat kat artması gerekecek. Küresel yatırım açıklarını kapatmak için yeterli küresel sermaye mevcut, ancak sermayenin iklim eylemine yönlendirilmesinin önünde engeller bulunuyor. Finansmana erişimin ve finansmanın iyileştirilmesi iklim eylemlerinin hızlandırılmasını sağlayacak. Isınmayı 2°C veya 1,5°C ile sınırlayan modellenmiş senaryolarda, 2020 ila 2030 yılları arasında azaltım için gereken ortalama yıllık yatırım, mevcut seviyelerden üç ila altı kat daha fazladır. [C.2.4, C.2.5, C.7, C.7.2, C.7.3 ve C.7.4]

Net sıfır CO2 enerji sistemleri, toplam fosil yakıt kullanımında önemli bir azalma, kalan fosil yakıt sistemlerinde bir miktar CCS ile azaltılmamış fosil yakıtların minimum kullanımı; net CO2 yaymayan elektrik sistemleri; yaygın elektrifikasyon; elektrifikasyonu daha zor olan uygulamalarda alternatif enerji taşıyıcıları; enerji tasarrufu ve verimliliği ve enerji sistemi genelinde daha fazla entegrasyon (yüksek güven) yoluyla sağlanır. İnanılmaz derecede ucuz güneş ve rüzgar enerjisi, enerji verimliliğindeki gelişmelerle birlikte bu geçişe güç vermemizi sağlayan şeydir. Enerji üretiminin çeşitlendirilmesi (rüzgar, güneş, küçük ölçekli hidroelektrik) ve talep tarafı yönetimi (depolama ve enerji verimliliği iyileştirmeleri) enerji güvenilirliğini artırabilir ve iklim kırılganlıklarını azaltabilir. [C.3.2 ve SPM Şekil 7, panel A]

Mevcut arazimizi akıllıca kullanmalıyız ve doğayı korumak bizi de koruyacak. Ormanların ve diğer ekosistemlerin korunması, iyileştirilmiş yönetimi ve restorasyonu, ekonomik azaltım potansiyelinin en büyük payını sunarken, tropikal bölgelerdeki ormansızlaşmanın azaltılması en yüksek toplam azaltım potansiyeline sahip. Ekosistem restorasyonu, yeniden ağaçlandırma ve ağaçlandırma, arazi üzerindeki rekabetçi talepler nedeniyle ödünleşimlere yol açabilir. Etkili adaptasyon seçenekleri arasında çeşit iyileştirmeleri, tarımsal ormancılık, toplum temelli adaptasyon, çiftlik ve peyzaj çeşitlendirmesi ve kentsel tarım yer alıyor. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin küresel ölçekte dayanıklılığının sürdürülmesi, şu anda doğala yakın ekosistemler de dahil olmak üzere Dünya’nın kara, tatlı su ve okyanus alanlarının yaklaşık %30 ila %50’sinin etkili ve adil bir şekilde korunmasına bağlı. Karasal, tatlı su, kıyı ve okyanus ekosistemlerinin korunması, muhafazası ve restorasyonu, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için hedeflenen yönetimle birlikte biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin iklim değişikliğine karşı kırılganlığını azaltır, kıyı erozyonunu ve selleri azaltır ve küresel ısınmanın sınırlı olması halinde karbon alımını ve depolanmasını artırabilir. Yerli halklar ve yerel topluluklarla işbirliği ve kapsayıcı karar alma süreçlerinin yanı sıra yerli halkların doğal haklarının tanınması, ormanlar ve diğer ekosistemlerde başarılı adaptasyon ve azaltımın ayrılmaz bir parçasıdır. [C.3.5 ve C.3.6]

İklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edilebilmesi için bu sorunun paylaşılması gerekiyor. Uluslararası iş birliği, iddialı iklim değişikliği azaltımı, adaptasyon ve iklime dirençli kalkınmanın gerçekleştirilmesi için kritik bir kolaylaştırıcıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, hassas bölgeler, sektörler ve gruplar için finansmana erişimin harekete geçirilmesi ve artırılması ve iklim eylemi için finansman akışlarının hırs seviyeleri ve finansman ihtiyaçları ile tutarlı olması gerekiyor. Finans, teknoloji ve kapasite geliştirme konularında uluslararası iş birliğinin artırılması, daha fazla azim gösterilmesini sağlayabilir ve azaltım ve adaptasyonun hızlandırılması ve kalkınma yollarının sürdürülebilirliğe doğru kaydırılması için bir katalizör görevi görebilir. [C.7.6]