;
Politika

Termik Santral Atıklarına Yeni Muafiyetler

Termik santral atıkları için yeni muafiyetler getirildi. Düzenleme çevre mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan santralları ilgilendiriyor. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeşil Ekonomi’nin haberine göre, yönetmelik ile EÜAŞ’a ait veya özelleştirilmiş termik santrallara yönetmelik bir hüküm de yer aldı.

Düzenlemeye 22’inci madde olarak eklenen hüküm ile özelleştirilmiş termik santralların 26 Mart 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan aynı yönetmelik kapsamında depolamaları gereken atıklar için uymak zorunda oldukları sınır değerleri belirten madde değiştirildi.

Ayrıca değişiklik ile bu tesislerin kurumsal akademik rapor aldıkları takdirde düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü onayı gerekmeden “Düzenli Depolama” konulu çevre izin lisans başvurusu yapabileceği hükmü getirildi.

Bugünkü Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme şu şekilde;

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamında yer alan özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalarda, atık depolanmasına devam edilmesinin üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümlerince çevresel tedbirleri içerecek şekilde hazırlanan kurumsal akademik rapor ile uygun görülmesi halinde, sahanın kurumsal akademik raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın depolama işlemine devam edilebilir.

(2) Depolama işlemine devam edilmesinin kurumsal akademik raporla uygun görülmesi durumunda, kurumsal akademik raporu onaylanan mevcut sahalar için; düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü uygunluk yazısı aranmaksızın tesis işletmecisi tarafından “Düzenli Depolama” konulu çevre izin lisans başvurusu yapılır.

(3) Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen mevcut sahalar, bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtildiği şekilde en kısa süre içerisinde kapatılır ve yeni düzenli depolama tesisleri teşkil edilir. Sahanın kapatma sonrasında kontrol ve izlemesi, bu Yönetmeliğin altıncı bölümüne göre yapılır.”

26 Mart 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan düzenlemede aynı madde şu şekildeydi;

Mevcut tesisler için atık kabulü

 GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut I. sınıf düzenli depolama tesislerinin işletmecileri bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde bu Yönetmeliğin üçüncü ve beşinci bölümünde verilen hükümler ile Ek-2’ye uymak zorundadır.

(2) Mevcut II. sınıf düzenli depolama tesislerinin işletmecileri bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra üç yıl içinde bu Yönetmeliğin üçüncü ve beşinci bölümünde verilen hükümler ile Ek-2’ye uymak zorundadır.”

Düzenlemede bahsedilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8’inci maddesi, EÜAŞ’a ait veya özelleştirilmiş termik santrallere 31 Aralık 2019’a kadar çevre mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olsa da ceza uygulanmadan elektrik üretimlerini sürdürme imkanı sağlıyordu. Bu maddenin kapsadığı termik santrallara torba yasaya eklenen bir madde ile 2,5 yıllık süre uzatım hakkı sağlayan düzenleme yoğun kamuoyu tepkisi nedeni ile geri çekilmişti.

İlgili madde şu şekilde;

Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi

 GEÇİCİ MADDE 8 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli ve E.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 4/6/2016-6719/25 md.)

EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”